Byaföreningens stadgar

Stadgar för Marieholms Byaförening


 • § 1 Föreningen Marieholms byaförening skall verka för Marieholms utveckling och fortlevnad och skall vara politiskt obunden.

 • § 2 Föreningen är öppen för alla med intresse för Marieholm.

 • § 3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av ordförande och kassör samt ytterligare minst 5 (fem), högst 7 (sju) ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, vice sekreterare och vice ordförande samt inom sig eller utom sig de övriga funktionärer som den finner erforderliga. Ordförande väljes alltid på 1 (ett) års mandattid. Vid första årsmötet väljes kassör och 2-3 ledamöter för 1 (ett) års mandattid, 3-4 ledamöter för 2 (två) års mandattid. Framgent väljes alla utom ordförande för 2 (två) års mandattid.

 • § 4 Styrelsen sammanträder då ordförande finner det påkallat eller då minst 3 ledamöter begär det. Kallelse skall utfärdas minst sju dagar före sammanträdet. Ledamot eller suppleant som varit närvarande vid sammanträdet anses ha deltagit i där fattade beslut, såvida han inte anmäler reservation mot beslutet. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll.

 • § 5 Föreningens ekonomi grundas på en smärre medlemsavgift, vilken bestäms av årsmötet, samt eventuella gåvor och bidrag.

 • § 6 Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. Förenings räkenskaper och styrelsens verksamhetsberättelse avslutas per den 31 december. Valberedningen föreslår namn för val vid årsmötet.

 • § 7 Vid årsmötet skall följande ärende förekomma:
  • a ) Fråga om årsmötet anses behörigen utlyst.
  • b ) Val av ordförande för mötet.
  • c ) Val av sekreterare för mötet.
  • d ) Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.
  • e ) Styrelsens verksamhetsberättelse.
  • f ) Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • g ) Val av ordförande.
  • h ) Faställande av antalet örviga styrelseledamöter och val av enligt § 3.
  • i ) Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter.
  • j ) Val av 3 personer till valberedningen varav en är sammankallande.
  • k ) Faställande av medlemsavgift för innevarande år.
  • l ) Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till årsmötet eller som medlem skriftligen anmält senast en vecka före årsmötet.

 • § 8 Allmänt föreningsmöte förutom årsmötet hålls då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 10 medlemmar hos styrelsen begär sammankallande av möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden.

 • § 9 För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fordras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena är årsmötet. Vid beslut om föreningens upplösning skall även faställas hur tillgångarna skall disponeras.


/ Stadgarna antagna 1987-10-21

Här kan du ladda ner stadgarna som en PDF-fil