Byaföreningens stadgar

Stadgar för Marieholms Byaförening


 • § 1 Uppgift och ändamål.

  • 1. Föreningens namn är Marieholms Byaförening.

  • 2. Föreningen Marieholms Byaförening skall verka för Marieholms utveckling och fortlevnad och skall vara politiskt obunden.

 • §.2 Medlemskap.

  • 1. Föreningen är öppen för alla med intresse för Marieholm som vill verka för föreningens målsättning enligt § 1.1 och 1.2.

  • 2. Medlem betalar den årsavgift som beslutas av årsmötet.

  • 3. Hushållet (oavsett storlek) räknas som medlem och har 1 yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens års- och föreningsmöten

 • §.3 Årsmöte och föreningsmöte.

  • 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. Kallelsen utfärdas av styrelsen och på ett allmänt lämpligt sätt (så som annons, hemsidan och sociala media). Föreningens verksamhet följer kalenderåret. Valberedningen föreslår namn för val vid årsmötet.

  • 2. Föreningsmöte eller extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt, eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan begäran ska ske skriftligen till styrelsen med angivande av ärende och motivering.

  • 3. Vid årsmötet ska följande ärende förekomma:
   • a ) Fråga om årsmötet anses behörigen utlyst.
   • b ) Val av ordförande för mötet.
   • c ) Val av sekreterare för mötet.
   • d ) Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.
   • e ) Styrelsens verksamhetsberättelse.
   • f ) Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
   • g ) Val av ordförande.
   • h )Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av enligt § 3.
   • i ) Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter.
   • j ) Val av 3 personer till valberedningen varav en är sammankallande.
   • k ) Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.
   • l ) Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till årsmötet eller som medlem skriftligen anmält senast en vecka före årsmötet.

  • Röstning sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs valfrågor genom lottning. I andra frågor och lika röstetal har ordförande utslagsröst.

  • 4. Alla beslut utom i fråga om stadgeändring och upplösning, fattas med enkel majoritet.

 • §.4 Styrelse

  Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av ordförande och kassör samt ytterligare minst 5 (fem), högst 7 (sju) ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, vice sekreterare och vice ordförande samt inom sig eller utom sig de övriga funktionärer/ konsulter/projektledare som den finner erforderliga. Ordförande väljs alltid på 1 (ett) års mandattid. Vid första årsmötet väljs kassör och 2-3 ledamöter för 1 (ett) års mandattid, 3-4 ledamöter för 2 (två) års mandattid. Framgent väljes alla utom ordförande för 2 (två) års mandattid.

  Styrelsen har till uppgift:
  • • Att planera och leda föreningens angelägenheter.
  • • Att förvalta föreningens tillgångar.
  • • Att tillse att ordentliga räkenskaper förs.
  • • Att ansvara för protokoll och medlemsförteckning.
  • • Att förbereda förenings och årsmötesärenden.
  • • Att ansvara för att fattade beslut blir verkställda.


  • 1. Vid årsmötet avgår ur styrelsen de vars mandattid utgår. Avgående ledamot kan omväljas. Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval för återstående tidsperiod.

  • 2. Styrelsen sammanträder då ordförande finner det påkallat eller då minst 3 ledamöter begär det. Kallelse skall utfärdas minst sju dagar före sammanträdet. Ledamot eller suppleant som varit närvarande vid sammanträdet anses ha deltagit i där fattade beslut, såvida han inte anmäler reservation mot beslutet. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll.

  • 3. Styrelsen är beslutsmässig om fyra ledamöter är närvarande. Beslut är giltigt om minst fyra är eniga.

  • 4. Styrelsen äger rätt att utesluta ledamot eller annan funktionär/projektledare/konsult som uppenbart skadar föreningen och dess verksamhet eller agerar illojalt utifrån föreningens målsättning enligt § 1.1 och 1.2.

  • 5. Arbetsgrupper kan utses av styrelsen för olika frågor/projekt. I dessa arbetsgrupper kan medlemmar utanför styrelsen ingå.

  • Avsikten med en arbetsgrupp är att fokusera på speciellt behov/fråga. Arbetsgruppen tar fram förslag till styrelsen och kan även ansvara för genomförandet av viss fråga inom delegerat ansvar.

  • 6. Arbetsgrupper och projekt ska vara godkända av styrelsen och en kontaktperson från styrelsen ska finnas.

  • 7. Styrelsen leder det löpande arbetet och sammanträder i den omfattning de anser sig behöva. Vid behov av snabbt agerande används e-post/telefonkonferenser/sociala medier för beslut.

 • §.5 Ekonomi.

  • 1. Föreningen firmatecknas av styrelsen som helhet, eller av den/de som styrelsen utser.

  • 2. Föreningens räkenskaper följer kalenderåret och skall vara tillgängliga för revision senast februari månads utgång.

  • 3. Revisorerna ska till föreningens styrelse avlämna en till föreningen ställd revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen av- eller tillstyrkes. Styrelsen har att avge skriftlig förklaring inför årsmötet över anmärkningar gjorda av revisorerna.

  • 4. Ingen enskild medlem har rätt att göra anspråk på andel av föreningens tillgångar.

  • 5. Föreningens ekonomi grundas på en smärre medlemsavgift, vilken bestäms av årsmötet, samt eventuella gåvor och bidrag.

 • §.6 Stadgeändring.

  • För beslut om ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten (med minst en månads mellanrum) varav det ena är årsmötet Förslaget till stadgeändring skall meddelas senast en vecka innan mötet och biläggas dagordningen


 • §.7 Upplösning.

  • 1. För beslut om föreningens upplösning fordras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena är årsmötet (med minst en månads mellanrum).

  • 2. Vid beslut om föreningens upplösning skall även fastställas hur tillgångarna skall disponeras.


Not.
Utökning och förtydligande av föreningens tidigare stadgar antogs på årsmötet 170301 samt medlemsmöte 171029.

Här kan du ladda ner stadgarna som en PDF-fil